KÅRSTUA BARNEHAGE Send mail Målsetting og tema Årsplan /Dagsrytme Priser og søknadsskjema Ansatte Galleri Kontakt oss Til statsiden
Grisen

Progresjonsplan: -Verktøy og Målsetting til Årsplan 2014:

Last ned PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER ifht de ulike aldergruppene

 

Hvordan tilpasses det enkelte barns interesser og behov for individuell oppfølging? Hvordan tilpasser vi og viser progresjon ut fra barnas alder og modning?
-Tydeliggjør progresjon, utvikling og sammenheng fra barnet starter til det slutter i bhg.! !

Dette gjør vi gjennom:

 • Systematiske observasjoner av enkeltungen.
 • Barns medvirkning
 • Foreldresamtaler høst og vår
 • Barnesamtaler 2 ganger i året
 • Gruppeinndeling

-Hvordan planlegge, legge til rette for og evaluere barnas muligheter for medvirkning?

Dette gjør vi gjennom:

 • Vi voksne må tydeliggjøre, konkretisere og tilpasse valgene etter barnas forutsetninger som alder og modning.
 • Å gi barna overkommelige valgmuligheter i fht. innhold i samlingene, turmål, gruppeinndeling og innhold i hverdagen. -Få og konkrete valg.
 • Barnesamtaler høst og vår.
 • Bevisste voksne som gir realistiske valgmuligheter, og som ser på ungene som selvstendige individ med ulike behov. (Her vil vi også skjerme ungene for å måtte ta for mange og for vanskelige valg! )

Hvordan belyses læring og opplevelser?

Dette gjør vi gjennom:

 • Bruk av pedagogisk dokumentasjon som bilder på storskjerm og i ungenes permer, i tillegg til jevnlige refleksjoner og praksisfortellinger i personalgruppa.
 • Månedsplan og Årsplan
 • Progresjonsplan som viser utvikling i fht. alder.
 • Førskolegruppa
 • Langsiktig og tverrfaglig tema-arbeid
 • Leiken og samhandlingen mellom ungene og Den gode samtalen mellom barn og voksen: Bearbeider inntrykk fra opplevelser og læring.
 • Gjennom prosessen med læring og opplevelser i forberedelser og arbeid med forestillinga.
 • Bevisste voksne som lar ungene bearbeide opplevelser og inntrykk også i hjertene! –Ikke bare i hodet.

Hvordan gi barn den nødvendige sosiale kompetansen og et godt selvbilde?

Dette gjør vi gjennom:

 • Å bruke det pedagogiske verktøyet Steg-for-Steg hvor vi trener på positiv samhandling, problemløsning og sinnemestring.
 • Å bruke observasjonsverktøyet “Alle med”, som tydeliggjør ungenes sosiale omgang og samspill med andre.
 • Å styrke enkeltbarnets tro på seg selv og gi mestringsfølelse.
  • -ved å gi konkrete tilbakemeldinger på hva de er gode til og hva de kan øve mer på.
  • -ved å gi varierte utfordringer som de mestrer men som de også kan strekke seg etter
 • Å dele inn i smågrupper etter ønsket sammenblanding, hvor ungene kan påvirke og lære av hverandre.
 • Å styrke ungenes vennskap i leiken.  Gode og bevisste voksenmodeller

Hvordan jobber vi spesielt med Levanger kommunes satsningsområder?

Antall rom og form

Målsetting: Barnehagene skal legge til rette for å utvikle barnas matematiske kompetanse:

 • Voksne i barnehagen har et ansvar for å oppmuntre og delta i barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering.
  • Gjennom bevisste og kompetente voksne som forsøker å ta barnas perspektiv, barns medvirkning, og som deltar på kommunens kompetansehevings-dager. Bli inspirert av Ane Nakkens forelesninger og demonstrasjoner. –Prøve dette ut i barnehagen.
  • Gripe muligheter ved å være tilstede og delta i det barna er opptatt av og interessert i, -f.eks når vi er på tur!
  • Tenke matematikk – være i mattematikkmodus. -Begrepslæring.
  • Førskolegruppe
 • Gjennom strukturert planlegging, gjennomføring og evaluering.
Fysisk miljø, konkreter Samarbeid med skolen
Konkrete verktøy Nettverk - samarbeid
Bøker og annet materiell, temahefter Utveksling av erfaring
Læringsstrategier Vitensenteret, Trondheim
Skolestartergruppe Matematikkrommet, Verdal
Kreativ bruk av IKT  

Språk og kommunikasjon

Målsetting: Barnehagene skal gi barna tidlig lese- og skriveerfaring:

 • De voksnes ansvar for tilrettelegging, ved å;
  • gi barnet varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel og uttrykk for egne tanker og følelser
  • gi barn med sen språkutvikling eller andre språkproblemer tidlig og god hjelp
  • veksle mellom å bruke kropp, bevegelse og ord for å støtte utviklingen av talespråket
  • undring, filosofering. Barns medvirkning.
 • Minoritetsspråklige barn; inkludering og språkstimulering.
 • Gjennom strukturert planlegging, gjennomføring og evaluering.
Fysisk miljø, konkreter Samarbeid med skolen
Skolestartergrupper Samarbeid med biblioteket
Kreativ bruk av IKT Nettverk - samarbeid
Bøker tilgjengelig og alderstilpassa Utveksling av erfaring
Læringsstrategier Observasjonsverktøy som TRAS og Alle med

 

Last ned PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER ifht de ulike aldergruppene

 

 

 

KÅRSTUA BARNEHAGE

Nor-Partner Norge Send mail Målsetting og tema Årsplan /Månedsplan/ Dagsrytme Priser og søknadsskjema Ansatte Galleri Kontakt oss Til statsiden